Mandalatalo - Logo

Mandalatalo

Mandalatalo on Jyväskylässä si­jait­seva, aatteellisesti ja us­kon­nol­lis­esti sitoutumaton, kaikille omasta hyv­in­voin­n­ista kiin­nos­tu­neil­le avoin keskus ja kurssipaikka. Mandalatalo tar­joaa kehon, mie­len ja hen­gen hy­v­in­voin­nin edistämiseksi kokonaisvaltaisia hoi­to­ja, pal­ve­luja ja kursse­ja. Osuuskunta Mandalataloon kuuluu seitsemän jäsentä. Ha­l­u­a­mme ja­kaa os­aa­mis­ta­m­me ja lisätä niin fyysistä kuin hen­k­i­stä ta­s­a­pa­i­noa ym­pä­ris­tös­säm­me tar­jo­amal­la sa­masta pai­kas­ta mah­dol­li­sim­man monipuoli­sia pal­ve­lu­ja.

Uskomme, että kaikki ih­mi­set us­k­on­to­kun­taan, ro­tuun tai kan­sal­li­suu­teen kat­so­mat­ta ovat sa­man­ar­voi­sia ja jo­kai­nen on ar­vo­kas juu­ri sel­lai­se­na kuin on. Meil­lä kai­killa on jokin lah­ja, jon­ka voim­me an­taa maa­il­mal­le. Tämä on mei­dän lah­jam­me.

 

 

Share